Obec Jivno

u Českých Budějovic

Povinně zveřejňované informace

.............................................................................................................

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

.............................................................................................................


1. Název

Obec Jivno


2. Důvod a způsob založení

Obec Jivno vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 a §2 zákona č.367/1990 Sb., o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR).


3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Orgány obce: Zastupitelstvo obce (5 členů)
Orgány Zastupitelstva obce: finanční a kontrolní výbor

Obecní úřad Jivno tvoří starosta obce, místostarosta obce a zaměstnaný účetní.


4. Kontaktní adresa

Obec Jivno, Jivno 34, PSČ: 37371

IČ: 00581411

Tel: 387 229 289

Email: obec@jivno.cz


5. Bankovní spojení

31426231/0100


6. Údaje o schváleném rozpočtu

Rok 2016.:zde:.

Rok 2015.:zde:.

Rok 2014.:zde:.

Rok 2013.:zde:.

Rok 2012.:zde:.

Rok 2011.:zde:.


7. Místo a způsob jak získávat příslušné informace

Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně. Dotaz musí být formulován jasně, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována. Žádost může být zaslána na výše uvedenou kontaktní adresu nebo osobně předána na obecním úřadě během úředních hodin.


Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné a přenesené působnosti s výjimkou:

- těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon

- utajovaných skutečností

- informací dotýkajících se ochrany osobnosti

- informací o majetkových poměrech osob, získaných na základě zákona o daních,poplatcích a sociálním zabezpečení

- vnitřních pokynů a personálních předpisů


8. Kde lze podat žádost, stížnost, předložit návrh nebo jiné podání

Stížnost lze podat písemně na výše uvedené adrese úřadu nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Návrh nebo jiné podání lze doručit písemně na výše uvedené adrese úřadu nebo osobně na obecním úřadu.


9. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případech uvedených v § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Odvolání se podává u povinného subjektu,, který rozhodnutí vydal.O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.


11. Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti ( ústní i písemné ) je prováděno za úhradu. Výše úhrady za poskytnutí informace je stanovena dle tohoto sazebníku:

Mzdové náklady: 200,- Kč za každou započatou hodinu výkonu zaměstnance při vyhledávání informace

Pořízení kopií: A4 černobíle 2,- Kč A4 barevně 5,- Kč

Nosiče dat CD,DVD – dle nákupní ceny

Doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty


12. Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací v úplném znění

Rok 2016 .:zde:.

Rok 2015 .:zde:.

Rok 2014 .:zde:.

Rok 2013 .:zde:.

Rok 2012 .:zde:.

Rok 2011 .:zde:.


13. Seznam organizací založených nebo zřízených obcí Jivno

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, JPO-V

Velitel: František Votruba ml.


Aktuality

20/06/2017
V sobotu 24.6. v 18:00 budeme kácet májku. Občerstvení a posezení bude připraveno v restauraci Na Návsi.:zde:.

07/05/2017
První ročník běhu okolo Hlincovky a Jivna bude v sobotu 27.5.2017 více info.:zde:..:mapa:.

21/04/2017
Obecní doprava přechází dne 2.5.2017 (úterý) na standardní linkovou přepravu, více info.:zde:.

14/12/2016
Hravé cvičení s dětmi
Příští hodina Hrátek, hravého cvičení s dětmi bude až v novém roce: 3.ledna 2017, ve stejný čas - 16:00, na stejném místě - Obecní úřad. Těšíme se na Vás!
Krásné svátky vánoční a bohatého Ježíška... Lenka a Markéta.

22/09/2016
Cvičení pilates v Jivně. Každou středu od 12.10.2016 v opravených prostorách obecního úřadu
.:zde:.

více..


Obecní úřad Jivno 2017